Kurzy pro pedagogy

V rámci projektu nabízíme 3 druhy vzdělávacích akcí pro pedagogy. Charakteristika jednotlivých kurzů je přiblížena níže.

Kurz POUČENÝ

Délka kurzu: 24 hodin
Forma studia: kombinovaná – 1 x prezenční akce – přednáška + hands-on workshop (celkem 5,5 hodiny); 1× jednodenní prožitkový seminář (8,5 hodiny) +10 hodin studia formou e-learningu; mezi oběma prezenčními akcemi je časový odstup cca 2 – 4 týdny.
Použitá metodika: kombinace tradiční výuky a metodiky výuky prožitkem
Podmínky absolvování: absolvování všech testů příslušné části e-learningu s předepsanou úspěšností (dílčí testy 75%; závěrečný test 90%); absolvování prezenční části seminářů v plném rozsahu.

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí. Tato vzdělávací akce je určena všem pedagogům MŠ, ZŠ a SŠ. V uvedené souvislosti (proškolení co největšího počtu pedagogů) bude nabízena ve variantě pro sborovny.

Kurz ZDRAVOTNÍK

Kurz v rozsahu normy: Zdravotník zotavovacích akcí (ZZA) dle vyhlášky 106/2001 MZ ČR
Délka kurzu: 40 hodin prezenčního studia s podporou samostudia formou e-learningu.
Forma studia: prezenční – 2 x prezenční pobytová akce s podporou 20 hodin samostudia formou e-learningu;
Použitá metodika: výuka prožitkem
Podmínky absolvování: absolvování všech testů příslušné části e-learningu s předepsanou úspěšností; absolvování prezenční části seminářů v plném rozsahu, ústní zkouška – pohovor se zdravotnickým lektorem

Cíl: Řada pobytových akcí, které probíhají v rámci školní výuky, není podle vyhlášky 106/2001 MZ ČR zotavovací akcí, není proto povinností školy, jako pořádajícího subjektu, zajistit na takových akcích zdravotnický dozor. Zdravotní rizika na takových akcích (lyžařské pobyty a sportovní kurzy středoškoláků; školní výlety a jiné pobyty, žáků všech stupňů škol, které jsou kratší než 5 dní, nebo se jich účastní méně než 30 dětí) jsou však stejná, jako na akcích, které dle výše zmíněné vyhlášky zotavovacími akcemi jsou a je na nich povinnost zajistit zdravotnický dozor. Pokud je učitel, vykonávající pedagogický dozor na takové školní akci zdravotníkem vyškoleným v souladu s vyhláškou, může škola zajistit zdravotnický dozor „z vlastních zdrojů“, sice nad rámec své zákonné povinnosti, avšak v zájmu ochrany zdraví svých žáků i pedagogů. Tato vzdělávací akce je určena pedagogům, kteří jezdí se žáky v rámci výuky na pobytové akce (zejména letní a zimní sportovní kurzy, poznávací a jazykové zájezdy, tematický zaměřené pobytové akce s výukou – pobytové projektové dny, expedice, zájezdy, školy v přírodě, sportovní soutěže atd.)

Kurz ŠKOLITEL

Kurz v rozsahu normy: Člen první pomoci (ČPP)
Délka kurzu: 88 hodin prezenčního studia s podporou samostudia formou e-learningu
Forma studia: prezenční
V rámci projektu vytvoříme obsah této vzdělávací akce a ověříme jej na pilotní skupině pedagogů.

Cíl: Vzdělávání představující nejvyšší stupeň vzdělávání v oblasti první pomoci, jakého může laik – nezdravotník dosáhnout. Je určen zájemcům, kteří se z důvodu osobní nebo profesní motivace chtějí vzdělávat v oblasti první pomoci v širším kontextu. Absolvent kurzu školitel je oprávněn sám školit v problematice první pomoci laiky. Kromě toho, že škola může využít takto vyškoleného pedagoga k pravidelnému školení a doškolování svých zaměstnanců a je schopna tak zajistit pravidelná školení z vlastních zdrojů, vidíme význam toho, že škola má ve své sborovně absolventa kurzu školitel především v tom, že se takový člověk může stát garantem kvality výuky první pomoci ve výuce tedy směrem k žákům. Organizací nabízejících vzdělávání v oblasti první pomoci je řada, rovněž existuje velké množství zdrojů (publikací, internetových publikací, interaktivních pomůcek a aplikací) – zdaleka ne všechny jsou však aktuální. V současnosti neexistují jasně stanovené standardy první pomoci, a navíc se urgentní medicína bouřlivě rozvíjí a bez sledování nových trendů a trvalé aktualizace poznatků učební pomůcky velmi rychle zastarávají. Z toho vyplývá, že pro kvalitní výkon činnosti lektora výuky první pomoci je nutné nejen jednorázové proškolení, ale pravidelné obnovovací kurzy, sloužící nejen upevnění již získaných znalostí, ale i k aktualizaci poznatků. Jen tím je možné garantovat, že děti na všech stupních škol dostanou věku přiměřené, ale kvalitní základy aby z nich vyrostli přiměřeně kvalitně poučení laici.