Kurzy pro pedagogy a veřejnost

V nabídce máme dvě vzdělávací akce pro pedagogy a širokou veřejnost. Charakteristika obou kurzů je níže.

Kurz POUČENÝ

Akreditace DVPP MŠMT (ZÁKLADNÍ NORMA ZDRAVOTNICKÝCH ZNALOSTÍ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY)

Délka kurzu: 24 hodin

Forma studia: kombinovaná (10 hodin e-learningu + 1,5 denní pobytová akce - pátek odpoledne + sobota)

Cílová skupina: všichni pedagogičtí pracovníci + široká veřejnost

Cíl: Učitelé se ve své každodenní praxi setkávají se situacemi, kdy musí řešit zdravotní problémy svých žáků. Proto lze přinejmenším doporučit, aby co největší množství pedagogů bylo proškoleno v problematice první pomoci alespoň v rozsahu základní normy znalostí, která je naučí účelným postupům (zabezpečení místa neštěstí, přivolání pomoci, základní kroky laické první pomoci s důrazem na život zachraňující úkony), které lze použít v případě ohrožení života nebo zdraví jejich žáků, kolegů i dalších lidí v jejich okolí.

Velikost skupiny: 12 – 15 účastníků

E-learning: přehledně a srozumitelně zpracovaná teoretická problematika v rozsahu předepsané osnovy kurzu. Přístup do EL je otevřen zhruba měsíc před termínem prezenční akce. Zvládnutí problematiky si účastník ověřuje v testech. Přístup do e-learningu, zůstává absolventům k dispozici i po skončení kurzu.

Pobytová akce: ryze praktický zážitkový kurz – nácviky základních dovedností + výuka v simulacích (zdravotnické etudy s řešením simulovaných zdravotních příhod, včetně cvičného volání na tísňovou linku, s následným rozborem odborného zdravotnického lektora) – v kurzu je zařazeno nejméně 8 různých simulací.

Lektoři: kombinované lektorské týmy (zdravotníci ze ZZS JčK, ZZS HMP, ZZS SČK + pedagogové).

Podmínky absolvování: úspěšné splnění e-learningu; absolvování prezenční v plném rozsahu.

Frekvence pořádání kurzů: 2 – 4 x do roka otevřen pro jednotlivé zájemce (možno objednat i variantu pro sborovnu). 1x ročně otevřen doškolovací kurz (rovněž akreditovaný jako DVPP).

Kontakt: ppp@mimoni.cz; telefon: +420 775 702 483 (Marie Halounová)

Kontaktní formulář je zde.

Kurz ZDRAVOTNÍK

Akreditace DVPP MŠMT i rekvalifikace (ZDRAVOTNÍK ZOTAVOVACÍCH AKCÍ)

Délka kurzu: 52 hodin

Forma studia: kombinovaná (20 hodin e-learningu + čtyřdenní pobytová akce - čtvrtek odpoledne - neděle)

Cílová skupina: pedagogové a veřejnost – zájemci osvědčení zdravotníka pro zotavovací akce pro děti

Cíl: Řada pobytových akcí, které probíhají v rámci školní výuky, není podle vyhlášky 106/2001 MZ ČR ve znění pozdějších předpisů vyhlášky č. 422/2013 Sb. zotavovací akcí, není proto povinností školy, jako pořádajícího subjektu, zajistit na takových akcích zdravotnický dozor. Zdravotní rizika na takových akcích (lyžařské pobyty a sportovní kurzy středoškoláků; školní výlety a jiné pobyty, žáků všech stupňů škol, které jsou kratší než 5 dní, nebo se jich účastní méně než 30 dětí) jsou však stejná, jako na akcích, které dle výše zmíněné vyhlášky zotavovacími akcemi jsou a je na nich povinnost zajistit zdravotnický dozor. Pokud je učitel, vykonávající pedagogický dozor na takové školní akci zdravotníkem vyškoleným v souladu s vyhláškou, může škola zajistit zdravotnický dozor „z vlastních zdrojů“, sice nad rámec své zákonné povinnosti, avšak v zájmu ochrany zdraví svých žáků i pedagogů.

Velikost skupiny: 12 – 15 účastníků

E-learning: přehledně a srozumitelně zpracovaná teoretická problematika v rozsahu předepsané osnovy kurzu. Přístup do EL je otevřen zhruba 6 týdnů před termínem prezenční akce. Zvládnutí problematiky si účastník ověřuje v testech. Přístup do e-learningu, zůstává absolventům k dispozici i po skončení kurzu.

Pobytová akce: ryze praktický zážitkový kurz – nácviky základních dovedností + výuka v simulacích (zdravotnické etudy s řešením simulovaných zdravotních příhod, včetně cvičného volání na tísňovou linku, s následným rozborem odborného zdravotnického lektora) – v kurzu je zařazeno nejméně 16 různých simulací.

Lektoři: kombinované lektorské týmy (zdravotníci ze ZZS JčK, ZZS HMP, ZZS SČK + pedagogové).

Podmínky absolvování: úspěšné splnění e-learningu; absolvování prezenční v plném rozsahu; ústní zkouška – kolokvium na prezenční akci kurzu.

Frekvence pořádání kurzů: každoročně na jaře otevřen kurz pro jednotlivé zájemce. 1x ročně otevřen doškolovací kurz (rovněž akreditovaný jako DVPP).

Kontakt: ppp@mimoni.cz; telefon: +420 775 702 483 (Marie Halounová)

Kontaktní formulář je zde.