Výuka prožitkem

Co je to výuka prožitkem:

Základní druhy aktivit na našich kurzech

Zdravotnické hands-on workshopy – programové bloky se zdravotnickou tématikou pro skupinu cca 10 účastníků. Součástí workshopu je nácvik (viz níže) a další interaktivní činnosti založené na spolupráci ve skupině. V průběhu workshopu účastníci aplikují teoretické poznatky a získávají správné praktické návyky a dovednosti potřebné k poskytování laické první pomoci.

Nácviky – praktická forma výuky (zařazena do programu hands-on workshopů), při níž si účastníci pod vedením lektora procvičují praktické dovednosti, jejichž rutinní provádění je nezbytné ke zvládnutí praktického poskytování pomoci při ohrožení života nebo zdraví. Jedná se např. o nácvik technik polohování postiženého, techniky neodkladné resuscitace, práci se zdravotnickým materiálem atd.

Prožitkové aktivity – didaktické, pohybové a zábavné hříčky většinou motivované tématikou lidského těla či poraněním nebo nemocí slouží jednak k opakování a prohlubování teoretických znalostí, zároveň pak vytvářejí vhodný rámec celého semináře.

Zdravotnické etudy – scénka simulující nějakou modelovou situaci ohrožení zdraví nebo života. Účastníci autenticky reagují a řeší zdravotní problém. Přítomný zdravotnický lektor pak následně provede zdravotnickou zpětnou vazbu – tzv. debriefing. V tomto rozboru zhodnotí správnost řešení, spolupráci skupiny a zapojení jednotlivých účastníků, upozorní na chyby a poskytne informaci o správném řešení takové situace. Prostor je věnován také dotazům, problémům, aktuálním informacím či aplikaci získaných dovedností v reálném životě.

Reflexe – aktivity zaměřené na porovnání postřehů, zhodnocení práce skupiny jako celku i jejích jednotlivých členů samotnými účastníky kurzu.